Zedek Mouloud

TIDAK"

A tidak id- yettasen
Ur inuda ḥed fell-asent
A tid alkw deg nkeččem 
Amek almi nger daxel nsent?
Ma d nukni itent-id yettafen?
Ma nutenti, amek iɣ-d-ttafent?
A widak yesseḥsaben
Yexḍa i leḥsab wid ḥesbent.

Madi fellaɣ tesseɣleb?
Tamara ur s nezmir ara
Ma yella fellaɣ tesseɣleb
Wissen ma yella ur s nezmir ara?
Sekra win ɣer  nqerreb
Nufat yebɛed mi nuẓa
Ixef-is wina ɣef i nqelleγ
Yessen anida it-iɣebba
Ittvan-ed umergu n cḍeγ
Ma yeɣli lfers i tṣeḍwa

Anwa mači d axṣim-iw
Anwa wa’ur neǧǧi tama
Anwa mači d axṣim-iw
Ala win yeǧǧan tama!
Wwiɣ avrid s yimi-w
Ktaleɣ avrid s wayla
Ma tɣileḍ ɛǧeb-ɣ iman-iw
M’ur d ak-teɛǧib liḥala
Tagust teṛsa deg ucḍaḍ-iw
Iqqers iγidi ay aggaw
Ma tɣileḍ ɛǧeb-ɣ iman-iw
M’ur d ak-teɛǧib liḥala
Ma tezgiḍ deg ijufar-iw 
I briɣ  iybidi ay aggaw

Mači d keč id iy-irḥan
Ay awal mi d ak selleɣ
Awal winn’akken it yennan
Ma yeẓra s anda yeffeɣ ?
Mači d netta id iy-icqan
Ur yiɣaḍ ma yides ferqeɣ
Ay Awal id iy-inɣan,
Mi d-kiḍ seg win ḥemleɣ

Ma ṭseɣ d urrif duɣilif
Tanekra-innu di ndama
Talemast tugi-k a rrif
Rrif ur yezmir ara
A win yettnadin nnif
Kulci yella, ma d win yekfa
A win ur nezmir i lḥif
Kullec ulac, ma d win yella

Ay imezgan wid ur neggan
S wannuz itt-ɛeddin ɣurwen
Ma Teẓram tidak yellan,
Teẓram tin id aɣ-yuɣen

Ma itbiren d iseflan
Ad zzin igerfiwen
Tegrad nnuba i yesɣan
Teẓram lbaz amek akken

Ma itbiren d iseflan
Ad zzin igerfiwen
Ma twala-m rebḥen yesɣan
Walit lbaz it yuɣen!

                M.ZEDEK

 

 

 


 

 

 

"TAKTUNYA"

Am tektunya di yersi-k
Mači  d ayen id-yetteksen
Ɣer deffir iḥevsitt yiles-ik
Ɣer zdat tugi ad tqeddem

Ma yessusfik-id wakal-ik
Neqḍen seg-s amur-ik
Ma ulac lehna di tmrut-ik
Ur tt-ttnadi anda nniḍen!
M’ur tukiḍ d yiman-ik
Sers deg ubrid taɛkemt-ik
Ḍeqer-as tamrart i yiri-k
Neɣ tarṣast ɣer ger wallen

Tḍul almi truḥ teɣrivt-ik
Wid wumi truḥ ma d-uɣalen?
Tufiḍ levɣi-k di lɣerḍ-ik
Ur d-tezggiḍ seg wid iḥaren

M’ur d ak temli tezmart-ik
Ɣef ussan ik-d-iḥersen
Ziɣ dagi la-d yegri yixef-ik
Ma yegwra uqezzeb i lɛemr-ik
La tessewḥac tudert-ik
Id-yegwran anda nniḍen


Keč ur yessakwi wass-ik
Ur tesgan tmeddit-ik
Rnu-y-as crab i lḥif-ik
Teglilezḍ deg ikartunen!

Tuɣal d amengar tikli-k
Ɛyan alkw deg-k yeḥbiben
Anda’kken zint wallen-ik
Ugin ak-id-muqlen
Hatan lḥiḍ d unyir-ik!
Sigwt-as i tgwenza iɛeksen!
Neɣ ttektili deg ubri-ik!
Ttawi ttara, aqjun yif-ik!
Ḥala keč d yiman-ik,
D yiwen la yezmen yiwen.

Ttawi snitra ger ifassen-ik!
W’ara teɛǧeb teqbaylit-ik?
Leqbayel assa mači am zik
Assa  Aqbayli  d idrimen.

Wissen amek is-yega wul-ik,
I tmarhunt ittganayen?
Ma mazal deg-s tayri-k
Neɣ d neyya i yenquqlen?
Tesḥeṣleḍ deg-s arraw-ik,
Ma yettu iɣuṛ-ed win yurwen?
Ur teṭif-eḍ degw’ awal-ik
Ayen alkw yehdeṛ yimi-k
D temẓi-s i tjeggeḥ tumen-ik
Yeḍḥ-ad d aɣebwaṛ s allen.

Ma yuɣal d abrid wexxam-ik
Tabburt yellin, d afus-ik!
Ma ibedre-d ḥed di nnif-ik
D kečini ig-xnunsen!

Am tektunya di yersi-k
Mači  d ayen id-yetteksen
Ɣer deffir yugi yiles-ik
Ɣer zdat tugi ad tqeddem

Ma yessusfik-id wakal-ik
Neqḍen seg-s amur-ik
Ma ulac lehna di tmrut-ik
Ur tt-ttnadi anda nniḍen!
M’ur tukiḍ d yiman-ik
Sers deg uvrid taɛkemt-ik
Ḍeqer-as tamrart i yiri-k
Neɣ tarṣast ɣer ger wallen

                        M.ZEDEK

                                    

 

"LIHALA N TMURT"

 

Azɣal aḍu n seḥra              
Lɣeṭ asigna
Aɣebbar ɣaf tidi iɣurres

Am akken innul-ed lqaɛa
Seg wakken yerɣa
Andat yiṭij a times

Warẓigen iqaɛd-as i cna
Aken its yebɣa
Ugadeɣ ad cbuɣ ɣures
A yemma-innu

Ula yiwen ur di yirǧa
Ulamek it neǧa
Yeẓra webrid at nelḥu
A yemma-innu


Ay iculiḍen ittafgen
Am igarfiwen
Yal ma’r as-yehwu i waḍu

A tursaḍ d wafrasen
D-iččan ixxamen
Tuɣal tmurt d agudu

La ttfeggiḍen izuliɣen
Sal  and’ar awḍen
Sya w sya la d-ttfuḥu
A yemma-innu

Ma’kkagi id irvayliyen
Yeqqaren nessen
Inas i gma d aɣurru
A yemma-innu

Lqahwa igirru lǧarnan
Lkas n waman
JSK d acu ara texdem?

Mači d keč i yirzan
A kawkaw yezzan
D uglan-iw id yi-k-yeksen

Ɛyiɣ di tavla n duxxan
D ubriki yeḥfan
Akwed cemma deg iculliḍen
A yemma-innu

Ur cukkeɣ ak-geɣ ay axxam
Segwran-k wussan
Inas i Lǧuher ay-tettu
A yemma-innu

Degnɣ teggul tsumta
Zher d cmata
Nek yidem ixarbaɣ wusu

Yeɣli lmetred iɣusa
Dayen sḥa d lehna
A tayri n daɛwesu

Kem rran-am tilisa
Nek ulac littaɛ
Tugiḍ nek yidem att-nefru
A yemma-innu

Isli, tislit, tissulya
Ur zmireɣ ara
Yifit ur tt-id-nettɣuru
A yemma-innu

Ṛmel deg assif yekfa
Ur yeqim uga
Wamag ay-aɣarbal-iw

A lǧin yeḥfan si tarda
Inɛel bbu lxedma
Lḥif d lḥif a lḥif-iw

Lemmer s zmireɣ i lbirra
Yulin di ssuma
Am d-smireɣ aɛebbuḍ-iw
A yemma-innu

Ad ɛeddiɣ ɣer vu ccira
Ad-gezmeɣ ɛecra
Meqqar ad yinig walleɣ-innu
A yemma-innu

Lemmer s zmireɣ i lbirra
Yulin di ssuma
Am d-smireɣ aɛebbuḍ-iw
A yemma-innu

Ad ɛeddiɣ ɣer bu ccira
Ad-gezmeɣ ɛecra
Meqqar ad yinig uqarru
A yemma-innu

Neɣ ad-gwriɣ di tinna
M’ur degwri tmenna
Syen am d-zuffeɣ abbu
A yemma-innu

Neɣ ad-gwriɣ di tinna
M’ur degwri tmenna
Asirem ad as-zuffeɣ abbu
A yemma-innu

Neɣ ad-gwriɣ di tinna
M’ur degwri tmenna
Tamaziɣt as-zuffeɣ abbu
A yemma-innu

                   Zedek Mouloud

         "LEMMER"

Lemmer d ik-terviḥ a yul
Tili ata aqlaɣ garasen

Lemmer d iɣ-terviḥ a yul
Tili ata aqlaɣ garasen

Imi ur d ak-terviḥ a yul
Aqlaɣ nevɛed fellasen
Imi ur d aɣ-terviḥ a yul
Aqlaɣ nevɛed fellasen
Ur nwiɣ tizi ad tḍul
Mači d yiwet id iruḥen
Weḥceɣ-tt ad id-smuqul
Ma’d muqleɣ anda nniḍen


Tagar, ṣwav d lemɛqul
D ancaf id id-ikečmen
Lemmer ttamneɣ d aḥeckul
Neɣ yella kra id i’ yuɣen
Qeddmeɣ sveḥ n wewtul
Ttesvuḥ-iw deg uccanen
Ma yugi ibibbi weɣyul
D acu’kka ar as-d-iqimen


Ay imi yezwaren arkul!
D avelvul id-yennawlen
At nḍeɣ d iddi s lmul
Ass mi texrev d ifassen
Nennuda rrevḥ ur tnennul
D acu akk’ id rrveḥ wissen?
Teddiɣ deg uvrid mi mellul
Tura fsin ideflawen.

Asammar, amalu, agafa, anẓul
Ḍḥan-d iverdan weɛren
Asammar, amalu, agafa, anẓul
Teḥsiḍ iverdan waɛren!
Ma yeẓra wukud yeddukul
Winna’ kken ikwen-isdukuluen?
Imi ddunit d lakul
Yettɣaḍ win deg-s yeqqaren
Yeẓra ad yeḥnet ma yeggul
Mači d yiwet ad-isɣersen.


Yal lvuc deg-s ilul
Awekkiwen azzaɣriwen.
Ay iniɣem a vu yeḥvul
Umalah ay ivzizen
Ur d as-nufi dwa i uqeẓul
D tistent  it-id-yesfayen
D win tenwam d amehvul
Tikwal itent-id-yettafen.


Tanebbult, iqejjan d lwacul
A wi weqaan deg isennanen.
Win yerran "ulac" d azamul
Anwa’ra yaf deg ilemawen?
Win yerran "ulac" d azamul
Anwi yufa deg ilemawen?

Ayagi ik-nniɣ d agzul
Wamma ayendin d isallen
Ad asent-fkeɣ d azul
I warrac d izamaren

                    Zedek. M

 

 

Ay ussu

tebwiḍ dnuγ ay ussu

acimi aka d-duqseɣ

Ẓriɣ tebwiḍ deɛwessu

Mi ṭseɣ ciṭ ad-friwseɣ

Imi iḍes ur d-ittrusu

S imetti ak-slexseɣ

 

 

Ttruɣ ɣef ayen ifuten

Yeǧa-yi yeǧa cama

Zriɣ ifut-iyi d ayen

Lamaɛna leγɣis yella

Mi t-id-rriɣ ger wallen

Ay- ifat leγɣi n wassa

 

 

Ttruɣ ɣef ayen deg lliɣ

D wayen deg ttidireɣ

Ur iyi-lhi ur d as-lhiɣ

Ur iyi-fhim ur tefhimeɣ

 

              Ṭṭes kan


Ɣef keč yellan d afelaḥ
Amek armi ’ik-yeɣder yiḍes?

Xuḍi t-ttnekkareḍ svaḥ
Tennumeḍ lefjer ines.

Neɣ dayen tewwteḍ nneḥ?
T-ṭseḍ, seɛdd-ik yeṭes.

Ar tafarṣadit i ṣṣeḥ
Ak-tawi tmeddit ɣer-s
    
     Ṭṭes kan, ṭṭes kanƔur-k  kker er-ed  lecqayeq!
Awal ur kin-yettɛeddi

Ernu sevrevr-as i ṭṭaq!
Tafat ɣure-k ur d-ṭilli

Times di lkanun ma tṛeq
jevda-s-d isufa ad texsi!

Kellex i tiṭ-ik mi teɣleq
Xas akka d azal qayli

     Ṭṭes kan, Ṭṭes kan


Tameddit ak-tessakwi
S ṭlam ad tqavleḍ wayeḍ

Iḍ ak-d-isvan kulci
Ad teẓuḍ deg-s i tneqceḍ

Ad tefruḍ irden i tziri
Ad tɛebbiḍ ay’d-tesrewteḍ

Egr afus-ik s akufi
S axxam m’ara d-tuɣaleḍ

Ad tefruḍ irden i tziri
Ad tɛebbiḍ ay’d-tesrewteḍ

Egr afus-ik s akufi
S axxam m’ara d-tuɣaleḍ

         Ṭṭes kan, Ṭṭes kan                                                                                                                

            M. Zedek                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

3 votes. Moyenne 1.67 sur 5.